FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A “Ünnepi ragyogás - Esküvői szépség- és ajándékcsomag” megnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR

VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A nyereményjáték (“Játék”) szervezője: Rebann Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 15. Adószám: 24970536-2-05, Cégjegyzékszám: Cg05-09-027167a továbbiakban: “Szervező”).A játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást is a Szervező végzi. A nyereményjáték jogszerű, a hatályos törvényeknek megfelelő lebonyolításáért a nyereményjáték szervezője a felelős.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2016.01.26. napján a közzététel időpontjától 2016.02.02. 0 óra 00 percig tart.

 

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZOLGÁLTATÁS

A) 3 db Útravaló Jegyescsomag grátisz gyűrűpárnával és harisnyakötővel

B) Főnyeremény: 82.600 Ft értékű „Ünnepi ragyogás - Esküvői szépség- és ajándékcsomag”, amelynek tartalma:

  • 5.000 Ft értékű Útravaló Jegyescsomag (tartalma: Esküvői díszdoboz, Jövőnk könyve – házasságra hangolva vendégkönyv funkcióval, kézműves könyvjelző, Esküvői munkafüzet, Kedvezmények és ajándékutalványok füzete)

  • 14.400 Ft értékű High Care Cosmetics menyasszonyi smink, valamint kaviáros arc- és dekoltázs kezelés,

  • 5.000 Ft értékű Nail & Go manikűr és gél lakk szolgáltatásra szóló ajándékutalvány,

  • 5.700 Ft értékű KiwiSun bioszolárium bérlet

  • 5.000 Ft értékű Rebann design kézműves gyűrűpárna (választható),

  • 2.500 Ft értékű Rebann design kézműves kék harisnyakötő,

  • 20.000 Ft értékű menyasszonyi stylist szolgáltatás V.I.P. menyasszonyi ruhapróbával a Rosabella Szalonban,

  • 25.000 Ft értékű fotósorozat átváltozásod legszebb pillanatairól.

Egyéb tudnivalók a nyeremény szolgáltatások felhasználását illetően: A szolgáltatásokat (High Care, Nail&Go, KiwiSun, V.I.P. ruhapróba, fotózás) 2 hónapon belül fel kell használni, kivéve a menyasszonyi sminket, amelynek esetében a próbasmink elkészítésének kell a feltüntetett határidőn belül megtörténnie. Az átváltozás szemléltetése érdekében a V.I.P. ruhapróbának és a fotózásnak az arckezelés és a próbasmink napjával megegyező napon kell megtörténnie.

A High Care ajándékutalvány kizárólag az alábbi szalonok valamelyikében váltható be:

- 1133 Budapest, Tutaj u. 5.

- 3508 Miskolc, Futó u. 70.

 

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a Magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt

- a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „Esküvői Ruha Centrum” elnevezésű rajongói oldalhoz (”Rajongói oldal”) csatlakozik az oldalon található ”Tetszik” (Like) gombra kattintással, vagy a Játék kezdetekor már csatlakozott a Rajongói oldalhoz; és

- a Rajongói oldal felületén 2016. január 25-én posztolt nyereményjáték kérdéseire – a posztra adott kommentben –válaszol (”Poszt”), és

- a válaszadással elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, Facebook ID, életkor) Játékkal összefüggő, kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

 

A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy alkalommal próbálkozhat a Posztban feltett kérdés megválaszolásával, és minden Játékos kizárólag egy helyes és teljes választ tartalmazó érvényes Pályázattal vehet részt a játékban.

A Játékból ki vannak zárva a Rebann Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, email postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Szervező a Játék során a facebook.com/eskuvoiruhacentrum Rajongói oldal falára kiposztol egy felhívást a nyereményjátékról, amely tartalmazza a játékban való részvétel lépéseit.

  1. Like-olni kell az Esküvői Ruha Centrum Facebook oldalát,

  2. Kommentben közölni kell a menyegző tervezett dátumátilletve azt, hogy az Útravaló Jegyescsomagban található Jövőnk könyvét a násznép tagjai közül kinek adja oda először a Jegyespár! A megoldás a www.eskuvoiruhacentrum.hu/jovonk-konyve/ oldalon található!

A kérdésre a Játékosok a posztra adott kommentben válaszolhatnak. Szervező helyes válaszként kizárólag az általa előre meghatározott, hiánytalan, teljes mértékben korrekt és egyértelműen értelmezhető adatokat tartalmazó válaszokat fogadja el. A helyes válaszok tekintetében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. Egy Játékos csak egy db – helyes választ tartalmazó – kommenttel vehet részt a játékban.

Szervező az érvényes (helyes és teljes választ tartalmazó) Pályázatot benyújtó Játékosok közül 2016. február 5-én a délelőtti órákban választja ki a nyertest. Szervező a kiválasztáskor összesen 3 db tartaléknyertes pályázatot választ ki. A tartaléknyertesek a pályázatuk kiválasztás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételének, és vagy sikertelen a kapcsolatfelvétel a sorsolást követő 72 órán belül a regisztráció kapcsán megadott elérhetőségeken, kizárásra kerül, helyette pedig tartaléknyertesként meghatározott Játékos ("Tartaléknyertes") minősül nyertes Játékosnak.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy Játékos legfeljebb egy nyeremény megnyerésére lehet jogosult.

A nyertes Játékos a játékra történő jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a szépségápolással kapcsolatos nyereményszolgáltatások felhasználásáról, valamint az exkluzív menyasszonyi ruha próbáról fotó dokumentáció készüljön, amely képek felkerülnek az Esküvői Ruha Centrum Facebook oldalára és a www.eskuvoiruhacenrum.hu weboldalra is.

 

A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A Szervező a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat a Rajongói oldalon a nyertes kommentre adott válaszában (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A nyeremény személyes átvételére két helyen biztosítunk lehetőséget országosan, a nyertessel egyeztetett időpontban Budapesten (előzetesen egyeztetett helyszínen) vagy a Rebann Kft. székhelyén (3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 15.).

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a visszaigazolástól számított 10 naptári napon belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

- Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;

- nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

- a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Rebann Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 15.) postai címen vagy az info@eskuvoiruhacentrum.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A megadott személyes adatok kezelője a Rebann Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 15.), mint adatkezelő. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át a rendelkezésre álló határidőm belül, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

NYEREMÉNYSORSOLÁS

Az „Ünnepi ragyogás - Esküvői szépség- és ajándékcsomag” kisorsolása 2016. február 5-én pénteken a délelőtti órákban a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik (gépi sorsolás).

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra nem ruházható át.

 

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL:

A Játékkal kapcsolatos információk a www.eskuvoiruhacentrum.hu/nyeremenyjatek weboldalon találhatók.

A Játék hivatalos és érvényes Játékszabályzata a www.eskuvoiruhacentrum.hu/nyeremenyjatek oldalon jelenik meg.

 

A Játékkal kapcsolatos egyéb kérdések esetén, kérjük, érdeklődjön a Játék ügyfélszolgálati elérhetőségein: a Játék teljes időtartama alatt, munkanapokon 10-16 óra között, a +36 30 387 7817 telefonszámon, vagy az info@eskuvoiruhacentrum.hu e-mail címen.

 

NYEREMÉNYRE VONATKOZÓ ADÓ

A Szervező kijelenti, hogy a nyereményre esetleg közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék a Szervezőt terheli. Ez ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

ADATVÉDELEM:

Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket  a szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. A játékra jelentkezők a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. eljuttassa a játékra regisztráló játékos Facebook címére. Erről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni. A játékra jelentkezők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek. A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt az info@eskuvoiruhacentrum.hu email címen bármikor megteheti.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (teljes név, telefonszám és e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Szervező garantálja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak és a Honlapon regisztráló valamennyi személynek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon 10-16 óra között, a +36 30 387 7817 telefonszámon, vagy az info@eskuvoiruhacentrum.hu e-mail címen. Továbbá a Játékost és a Honlapon regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Játékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Játékos és a Honlapon regisztráló valamennyi személy bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).

 

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyerteseknek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélés gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A változtatásokról Szervező legkésőbb a módosítás hatályba lépése előtt 5 nappal tájékoztatja a Játékosokat.

 

Budapest. 2016.01.20.

Rebann Kft. - Szervező